Добре дошли в календар. Щракнете върху всеки месец, за да видите своите календар и не забравяйте, можете да отпечатате всичко, което пожелаете с помощта на бутона за печат на дъното! Направо към календар Май 2024.

Правила за поверителност

Всяка заявка към този уеб сайт се регистрира за статистически цели. Вие може да се проследи между страници и посещения. Този сайт се съхранява бисквитки и други данни на вашия компютър, който може да ви идентифицира и запомни вашите предпочитания. Ние не споделяме лична информация с трети страни, нито да съхраняваме информация за посещението ви освен за анализиране и оптимизиране на съдържанието си и четене опит чрез използването на "бисквитки". Можете да изключите в използването на cookies по всяко време, чрез промяна на настройките за конкретен браузър. Всяка информация, която вашият браузър изпраща към този сайт могат да бъдат регистрирани. Това включва вашия IP адрес, URL адрес на страницата, потребителския агент браузър и бисквитки. Регистрационни файлове могат да се пазят вечно.

Доставчици-трети страни, включително Google, използва бисквитки, за да показваме реклами въз основа на предишните посещения на този сайт. Използването на Google на "бисквитката" на D.A.R.T дава възможност и партньорите си за пускане на реклами на този сайт и/или други сайтове в интернет. Потребителите могат да откажат от използването на "бисквитката" на D.A.R.T като посетите google.com/privacy_ads.html

Тази частна политика е предмет на промяна без предизвестие и е последно актуализирана 1 September 2015. За повече информация свържете се с нас


Each request to this website is logged for statistical reasons. You may be tracked between page views and visits. This site stores cookies and other data on your computer that can identify you and remember your preferences. We do not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings. Any information that your web browser sends to this site may be logged. This includes your IP address, page url, browser user agent, and cookies. Logs may be kept forever.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to this website. Google use of the D.A.R.T cookie enables it and its partners to serve ads to this website and/or other websites on the Internet. Users may opt out of the use of the D.A.R.T cookie by visiting google.com/privacy_ads.html

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated 1 September 2015 . For more information contact us